Tính năng hàng ngày

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

10h00-22h00Boss Thế Giới 2

11h00-23h00Lâu Lan Gia Tộc

12h00-18h00Bang Chiến(Báo danh)

13h00Đố Vui Chân Nhân

13h00-15h00Lôi Đài Giang Hồ

14h30Song Tinh Cốc

15h00-16h00Thí Luyện Cốc x2

16h20Ác Nhân Cốc

17h00-20h59Đại Hội Đấu Võ (Báo Danh) Đại Hội Đấu Võ (Báo Danh)

19h00Đố Vui Chân Nhân

19h20Ác Nhân Cốc

19h30-20h15Bang Chiến(Chiến đấu)

20h20Ác Nhân Cốc

20h30Song Tinh Cốc

21h00Đại Hội Đấu Võ (Chiến đấu)

21h30Đốt Lửa Gia Tộc

21h30-22h30Lôi Đài Giang Hồ

21h30-22h30Thí Luyện Cốc x2

10h00-22h00Boss Thế Giới 3

11h00-23h00Lâu Lan Gia Tộc

12h00-18h00Bang Chiến(Báo danh)

13h00Đố Vui Chân Nhân

13h00-15h00Lôi Đài Giang Hồ

14h30Song Tinh Cốc

15h00-16h00Thí Luyện Cốc x2

16h20Ác Nhân Cốc

17h00-20h59Đại Hội Đấu Võ (Báo Danh)

19h00Đố Vui Chân Nhân

19h20Ác Nhân Cốc

19h30-20h15Bang Chiến(Chiến đấu)

20h20Ác Nhân Cốc

20h30Song Tinh Cốc

21h00Đại Hội Đấu Võ (Chiến đấu)

21h30Đốt Lửa Gia Tộc

21h30-22h30Lôi Đài Giang Hồ

21h30-22h30Thí Luyện Cốc x2

10h00-22h00Boss Thế Giới 4

11h00-23h00Lâu Lan Gia Tộc

12h00-18h00Bang Chiến(Báo danh)

13h00Đố Vui Chân Nhân

13h00-15h00Lôi Đài Giang Hồ

14h30Song Tinh Cốc

15h00-16h00Thí Luyện Cốc x2

16h20Ác Nhân Cốc

17h00-20h59Đại Hội Đấu Võ (Báo Danh)

19h00Đố Vui Chân Nhân

19h20Ác Nhân Cốc

19h30-20h15Bang Chiến(Chiến đấu)

20h20Ác Nhân Cốc

20h30Song Tinh Cốc

21h00Đại Hội Đấu Võ (Chiến đấu)

21h30Đốt Lửa Gia Tộc

21h30-22h30Lôi Đài Giang Hồ

21h30-22h30Thí Luyện Cốc x2

10h00-22h00Boss Thế Giới 5

11h00-23h00Lâu Lan Gia Tộc

12h00-18h00Bang Chiến(Báo danh)

13h00Đố Vui Chân Nhân

13h00-15h00Lôi Đài Giang Hồ

14h30Song Tinh Cốc

15h00-16h00Thí Luyện Cốc x2

16h20Ác Nhân Cốc

17h00-20h59Đại Hội Đấu Võ (Báo Danh)

19h00Đố Vui Chân Nhân

19h20Ác Nhân Cốc

19h30-20h15Bang Chiến(Chiến đấu)

20h20Ác Nhân Cốc

20h30Song Tinh Cốc

21h00Đại Hội Đấu Võ (Chiến đấu)

21h30Đốt Lửa Gia Tộc

21h30-22h30Lôi Đài Giang Hồ

21h30-22h30Thí Luyện Cốc x2

10h00-22h00Boss Thế Giới 6

11h00-23h00Lâu Lan Gia Tộc

12h00-18h00Bang Chiến(Báo danh)

13h00Đố Vui Chân Nhân

13h00-15h00Lôi Đài Giang Hồ

14h30Song Tinh Cốc

15h00-16h00Thí Luyện Cốc x2

16h20Ác Nhân Cốc

17h00-20h59Đại Hội Đấu Võ (Báo Danh)

19h00Đố Vui Chân Nhân

19h20Ác Nhân Cốc

19h30-20h15Bang Chiến(Chiến đấu)

20h20Ác Nhân Cốc

20h30Song Tinh Cốc

21h00Đại Hội Đấu Võ (Chiến đấu)

21h30Đốt Lửa Gia Tộc

21h30-22h30Lôi Đài Giang Hồ

21h30-22h30Thí Luyện Cốc x2

10h00-22h00Boss Thế Giới 7

11h00-23h00Lâu Lan Gia Tộc

12h00-18h00Bang Chiến(Báo danh)

13h00Đố Vui Chân Nhân

13h00-15h00Lôi Đài Giang Hồ

14h30Song Tinh Cốc

15h00-16h00Thí Luyện Cốc x2

16h20Ác Nhân Cốc

17h00-20h59Đại Hội Đấu Võ (Báo Danh)

19h00Đố Vui Chân Nhân

19h20Ác Nhân Cốc

19h30-20h15Bang Chiến(Chiến đấu)

20h20Ác Nhân Cốc

20h30Song Tinh Cốc

21h00Đại Hội Đấu Võ (Chiến đấu)

21h30Đốt Lửa Gia Tộc

21h30-22h30Lôi Đài Giang Hồ

21h30-22h30Thí Luyện Cốc x2

10h00-22h00Boss Thế Giới CN

11h00-23h00Lâu Lan Gia Tộc

12h00-18h00Bang Chiến(Báo danh)

13h00Đố Vui Chân Nhân

13h00-15h00Lôi Đài Giang Hồ

14h30Song Tinh Cốc

15h00-16h00Thí Luyện Cốc x2

16h20Ác Nhân Cốc

17h00-20h59Đại Hội Đấu Võ (Báo Danh)

19h00Đố Vui Chân Nhân

19h20Ác Nhân Cốc

19h30-20h15Bang Chiến(Chiến đấu)

20h20Ác Nhân Cốc

20h30Song Tinh Cốc

21h00Đại Hội Đấu Võ (Chiến đấu)

21h30Đốt Lửa Gia Tộc

21h30-22h30Lôi Đài Giang Hồ

21h30-22h30Thí Luyện Cốc x2

19007189
Tìm Chiến Hữu Lập Quốc
Tìm Chiến Hữu Lập Quốc