Tính năng hằng ngày

10h00-22h00 Boss Thế Giới

11h00-23h00 Lâu Lan Gia Tộc

13h00 Đố Vui Chân Nhân

13h00-15h00 Lôi Đài Giang Hồ

14h30 Song Tinh Cốc

15h00-16h00 Thí Luyện Cốc x2

16h20 Ác Nhân Cốc

19h00 Đố Vui Chân Nhân

19h20 Ác Nhân Cốc

19h30-20h15 Bang Chiến(Chiến đấu)

20h20 Ác Nhân Cốc

20h30 Song Tinh Cốc

21h30-22h30 Lôi Đài Giang Hồ

21h30-22h30 Thí Luyện Cốc x2

10h00-22h00 Boss Thế Giới

11h00-23h00 Lâu Lan Gia Tộc

12h00-18h00 Bang Chiến(Báo danh)

13h00 Đố Vui Chân Nhân

13h00-15h00 Lôi Đài Giang Hồ

14h30 Song Tinh Cốc

15h00-16h00 Thí Luyện Cốc x2

16h20 Ác Nhân Cốc

17h00-20h59 Đại Hội Đấu Võ (Báo Danh)

19h00 Đố Vui Chân Nhân

19h20 Ác Nhân Cốc

19h30-20h15 Bang Chiến(Chiến đấu)

20h20 Ác Nhân Cốc

20h30 Song Tinh Cốc

21h00 Đại Hội Đấu Võ (Chiến đấu)

21h30 Đốt Lửa Gia Tộc

21h30-22h30 Lôi Đài Giang Hồ

21h30-22h30 Thí Luyện Cốc x2

10h00-22h00 Boss Thế Giới

11h00-23h00 Lâu Lan Gia Tộc

13h00 Đố Vui Chân Nhân

13h00-15h00 Lôi Đài Giang Hồ

14h30 Song Tinh Cốc

15h00-16h00 Thí Luyện Cốc x2

16h20 Ác Nhân Cốc

19h00 Đố Vui Chân Nhân

19h20 Ác Nhân Cốc

19h30-20h15 Bang Chiến(Chiến đấu)

20h20 Ác Nhân Cốc

20h30 Song Tinh Cốc

21h30-22h30 Lôi Đài Giang Hồ

21h30-22h30 Thí Luyện Cốc x2

10h00-22h00 Boss Thế Giới

11h00-23h00 Lâu Lan Gia Tộc

13h00 Đố Vui Chân Nhân

13h00-15h00 Lôi Đài Giang Hồ

14h30 Song Tinh Cốc

15h00-16h00 Thí Luyện Cốc x2

16h20 Ác Nhân Cốc

19h00 Đố Vui Chân Nhân

19h20 Ác Nhân Cốc

19h30-20h15 Bang Chiến(Chiến đấu)

20h20 Ác Nhân Cốc

20h30 Song Tinh Cốc

21h30-22h30 Lôi Đài Giang Hồ

21h30-22h30 Thí Luyện Cốc x2

10h00-22h00 Boss Thế Giới

11h00-23h00 Lâu Lan Gia Tộc

13h00 Đố Vui Chân Nhân

13h00-15h00 Lôi Đài Giang Hồ

14h30 Song Tinh Cốc

15h00-16h00 Thí Luyện Cốc x2

16h20 Ác Nhân Cốc

19h00 Đố Vui Chân Nhân

19h20 Ác Nhân Cốc

19h30-20h15 Bang Chiến(Chiến đấu)

20h20 Ác Nhân Cốc

20h30 Tranh Đoạt Thiên Đế

20h30 Song Tinh Cốc

21h30-22h30 Lôi Đài Giang Hồ

21h30-22h30 Thí Luyện Cốc x2

10h00-22h00 Boss Thế Giới

11h00-23h00 Lâu Lan Gia Tộc

12h00-13h00 Thắp Sáng Thần Châu

13h00 Đố Vui Chân Nhân

13h00-15h00 Lôi Đài Giang Hồ

14h30 Song Tinh Cốc

15h00-16h00 Thí Luyện Cốc x2

16h20 Ác Nhân Cốc

19h00 Đố Vui Chân Nhân

19h00-20h00 Thắp Sáng Thần Châu

19h20 Ác Nhân Cốc

19h30-20h15 Bang Chiến(Chiến đấu)

20h20 Ác Nhân Cốc

20h30 Song Tinh Cốc

21h30-22h30 Lôi Đài Giang Hồ

21h30-22h30 Thí Luyện Cốc x2

10h00-22h00 Boss Thế Giới

11h00-23h00 Lâu Lan Gia Tộc

12h00-13h00 Thắp Sáng Thần Châu

13h00 Đố Vui Chân Nhân

13h00-15h00 Lôi Đài Giang Hồ

14h30 Song Tinh Cốc

15h00-16h00 Thí Luyện Cốc x2

16h20 Ác Nhân Cốc

19h00 Đố Vui Chân Nhân

19h00-20h00 Thắp Sáng Thần Châu

19h20 Ác Nhân Cốc

19h30-20h15 Bang Chiến(Chiến đấu)

20h20 Ác Nhân Cốc

20h30 Song Tinh Cốc

21h30-22h30 Lôi Đài Giang Hồ

21h30-22h30 Thí Luyện Cốc x2

Video clip Xem thêm
Fanpage
Tìm Chiến Hữu Lập Quốc
Tăng cấp nhận quà